Перелік ВНЗ, що приймають участь у конкурсному відборі проектів наукових досліджень і розробок

В конкурсному відборі проектів наукових досліджень і розробок приймають участь наступні ВНЗ та НУ:

1 Бердянський державний педагогічний університет
2 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
3 Вінницький національний технічний університет
4 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
5 Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
6 ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
7 ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
8 ДВНЗ «Запорізький національний університет»
9 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
10 ДВНЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
11 ДВНЗ «Національний гірничий університет»
12 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
13 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
14 ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
15 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
16 ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
17 Державна льотна академія України
18 Державний економіко- технологічний університет транспорту
19 Державний інститут сімейної та молодіжної політики
20 Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту
21 Дніпродзержинський державний технічний університет
22 Дніпропетровська державна фінансова академія
23 Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
24 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
25 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
26 Донбаська державна машинобудівна академія
27 Донбаська національна академія будівництва та архітектури
28 Донбаський державний технічний університет
29 Донецький державний університет управління
30 Донецький національний університет
31 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
32 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
33 Житомирський державний технологічний університет
34 Житомирський державний університет імені Івана Франка
35 Закарпатський державний університет
36 Закарпатський художній інститут
37 Запорізька державна інженерна академія
38 Запорізький національний технічний університет
39 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
40 Ізмаїльський державний гуманітарний університет
41 Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія»
42 Інститут іоносфери НАН України і МОНмолодьспорту
43 Інститут магнетизму НАН України та МОНмолодьспорту
44 Інститут проблем штучного інтелекту МОНмолодьспорту і НАН України
45 Інститут термоелектрики НАН України та МОНмолодьспорту
46 Інститут фізичної оптики МОНмолодьспорт України
47 Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
48 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
49 Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
50 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука
51 Київський національний лінгвістичний університет
52 Київський національний торговельно-економічний університет
53 Київський національний університет будівництва і архітектури
54 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
55 Київський національний університет технологій та дизайну
56 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
57 Кіровоградський національний технічний університет
58 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
59 Криворізький національний університет
60 Луцький національний технічний університет
61 Львівська державна фінансова академія
62 Львівська національна академія мистецтв
63 Львівський державний університет фізичної культури
64 Львівський інститут економіки і туризму
65 Львівський національний університет імені Івана Франка
66 Маріупольський державний університет
67 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
68 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
69 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОНмолодьспорт
70 Мукачівський державний університет
71 Науковий фізико-технологічний ценр МОНмолодьспорт і НАН України
72 Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія»
73 Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Іскра»
74 Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
75 Національна металургійна академія
76 Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
77 Національний авіаційний університет
78 Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
79 Національний лісотехнічний університет України
80 Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії
81 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
82 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
83 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
84 Національний транспортний університет
85 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
86 Національний університет «Львівська політехніка»
87 Національний університет «Одеська юридична академія»
88 Національний університет «Острозька академія»
89 Національний університет водного господарства та природокористування
90 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
91 Національний університет фізичного виховання та спорту України
92 Національний університет харчових технологій
93 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
94 Одеська державна академія будівництва та архітектури
95 Одеська державна академія технічного регулювання та якості
96 Одеська державна академія холоду
97 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
98 Одеська національна академія харчових технологій
99 Одеська національна морська академія
100 Одеський державний екологічний університет
101 Одеський державний економічний університет
102 Одеський національний морський університет
103 Одеський національний політехнічний університет
104 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
105 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
106 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
107 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
108 Природний заповідник «Розточчя»
109 Рівненський державний гуманітарний університет
110 Севастопольський національний технічний університет
111 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
112 Сумський державний університет
113 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
114 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
115 Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
116 Тернопільський національний економічний університет
117 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
118 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
119 Ужгородський національний університет
120 Українська академія друкарства
121 Українська державна академія залізничного транспорту
122 Українська інженерно-педагогічна академія
123 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
124 Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОНмолодьспорту та НАН України
125 Харківська державна академія дизайну і мистецтв
126 Харківська державна академія фізичної культури
127 Харківська національна академія міського господарства
128 Харківський державний університет харчування і торгівлі
129 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
130 Харківський національний економічний університет
131 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
132 Харківський національний університет будівництва і архітектури
133 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
134 Харківський національний університет радіоелектроніки
135 Херсонська державна морська академія
136 Херсонський державний університет
137 Херсонський національний технічний університет
138 Хмельницький національний університет
139 Черкаський державний технологічний університет
140 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
141 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
142 Чернігівський державний інститут економіки і управління
143 Чернігівський державний технологічний університет
144 Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка
145 Чорноморський державний університет імені Петра Могили